Phoenix Lodge A.F. & A.M.

Regular Communication, the first Thursday of the month from September through June

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

Reply Woore
9:29 AM on October 11, 2019 
?? го?ов? п?едо??ави?? бол??ом? и малом? бизне??, а ?акже ?а??н?м ли?ам полное ?е?ение п?облем - о? ?еги???а?ии и ликвида?ии ?пе?иализи?ованной компании до адвока??кой помо?и на в?е? ??ади?? ее ?азви?и?. ?? бе?ежем л?бого клиен?а, п?и?ед?его к нам.

?а?е??вом на?ей ?або?? не?омненно ?вл?е??? ?о?ми?ование долго??о?н?? о?но?ений ?о в?еми на?ими клиен?ами, бази?ованн?? на о?новн?? п?ин?ипа? пе??онал?ного о?но?ени? к л?бом? клиен?? и ?о??анение кон?иден?иал?но??и данн??.

??е на?и об??енн?е ?або?ники облада?? в???им адвока??ким и ?кономи?е?ким об?азованием, бол??им п?ак?и?е?ким п?о?е??ионал?н?м оп??ом в обла??и оказ?ваем?? на?ей ?и?мой ??л?г. ?лавн?м п?авилом ? на? в ?и?ме п?ед??авл?е? из ?еб? ?о, ??о, ?о???дни?а? ? н?не?ней компанией, в? пол??и?е ??еб???ий?? ???ек?, бази????ий?? на на?и? ?ведени?? и 12 ле?нем оп??е. о?к???? ооо
?? ?пе?иализи??ем?? на п?о?ед??е ?еги???а?ии и ликвида?ии адвока??ки? г?аждан и индивид?ал?н?? бизне?менов, б??гал?е??ки? ?або?а? дл? каждого бизне?а, комплек?ном ??. об?л?живании ??иди?е?ки? г?аждан. ?ополни?ел?но п?оводим ?еги???а?и? п?ав на жил?е поме?ени?,?еги???а?и? п?ав на земел?н?е ??а??ки,за?вление об о?мене ??дебного п?иказа,о?мена зао?н?? ?е?ений,налогов?е пе?епла??,ко?по?а?ивна? ?е????к???иза?и?,и?ковое за?вление,?делка к?пли-п?одажи недвижимо??и,?аздел им??е??ва,ли?ение ?оди?ел??ки? п?ав,?по?? о де???,???дов?е ?по?? в Сама?е.